Vahva taustatekijä

alati muuttuviin tarpeisiin

Toimitusehdot 2016

Teollisuuden Työpalvelu - TTP Oy soveltaa vuokratyövoiman toimittamisessa seuraavia ehtoja. Tutustu niihin huolellisesti.

 1. Vuokraajan tieto työtekijän taidoista ja osaamisesta perustuu henkilöhaastatteluun, koulu- ja työtodistuksiin sekä aiempien tilaajien kokemuksiin, joten kaikenlainen työntekijään liittyvä palaute on tervetullutta, ja auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin ja tehokkaammin.
 2. Laskutushinta on puhelimessa tai tarjouksessa ilmoitettu tuntiveloitus työtuntien mukaisesti arvonlisäverolla lisättynä.
 3. Tehdyt työtunnit varmistetaan työntekijän mukana olevan työtuntilistalla, jonka tilaaja tai tilaajan edustaja allekirjoittaa. Laskutus perustuu tähän allekirjoitettuun työlistaan, joten tilaajan on tarkastettava sen oikeellisuus ennen allekirjoitusta. Työtuntilistan punainen osa jää tilaajalle laskun tarkistamista varten.
 4. Lakisääteiset sekä työehtosopimuksen määrittämät lisät laskutetaan erillisen hinnaston mukaisesti (ilta-, yö- tai olosuhdelisä jne.) noudattaen tilaajaa velvoittavaa työehtosopimusta.
 5. Tilaaja vastaa siitä, että työtekijän työtuntilistaan on merkitty erilliset työehtosopimuksen määrittelemät lisät. Jos jälkikäteen ilmenee, että tuntilistasta on puuttunut jokin työehtosopimukseen määrittelemä lisä, on vuokraajalla oikeus veloittaa kyseinen lisä tilaajalta jälkikäteen työntekijän niin vaatiessa.
 6. Jos työaika ylittää normaalintyöajan laskutetaan ylityökorvaus korottamalla laskutushintaa vastaavasti 50 tai 100 %:lla. Sunnuntai- ja pyhätyön laskutus on 100 %:lla korotettu. Jos työntekijälle maksetaan viikkolepokorvaus, laskutetaan tämä tilaajalta korottomalla laskutushintaa 100 %:lla.
 7. Työntekijän poissaolon, esimerkiksi sairas poissaolon, sattuessa järjestää vuokraaja tilaajan niin halutessa sijaisen niin pian kuin on mahdollista. Työntekijän poissaolosta tulee ilmoittaa vuokraajalle mahdollisimman aikaisin, jotta sijainen voidaan järjestää nopeasti.
 8. Sairausajan palkasta ja arkipyhäkorvauksista vastaa vuokraaja.
 9. Minimiveloitus on viisi tuntia/päivä/henkilö. Poikkeuksista on aina sovittava vuokraajan kanssa tapauskohtaisesti etukäteen.
 10. Vuokraaja laskuttaa tehdyt työt viikon (tai erikseen sovittavin) välein tilaajalta.
 11. Laskun maksuehto on 14 pv netto ja huomautusaika 8 pv, ellei muuta ole sovittu. Myöhästyneestä suorituksesta peritään laskussa mainittu viivästyskorko.
 12. Laskutushintaan sisältyvät kaikki lakisääteiset vakuutukset sekä työtekijän lomakorvaus.
 13. Tilaaja huolehtii työnjohdosta ja valvonnasta sekä siitä, että työssä noudatetaan työsuojelumääräyksiä. Tilaaja antaa työntekijälle tarpeelliset suojavaatteet ja -välineet (haalarit, turvajalkineet, kypärän, kuulosuojaimet, hengityssuoja jne.) jos muuta ei sovita.
 14. Tilaaja sitoutuu siihen, että hän ei ota vuokraajan työntekijää palvelukseensa, vuokrakauden aikana, eikä kolmen kuukauden kuluessa sen päättymisestä, jollei asiasta muuta kirjallisesti sovita. Näin tapahtuessa on vuokraajalla oikeus veloittaa rekrytointi palkkio joka on kolmen kuukauden tuntilaskutusta vastaava määrä.
 15. Jos työtilaus kestää yhtäjaksoisesti yli kuusi kuukautta, eikä sen päättymisajankohtaa voida ennakkoon määritellä, on työtilauksen irtisanomisaika yksi kuukausi.
 16. Työtilauksen kestoaikana tapahtuvat työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset korottavat vastaavasti laskutushintaa korotusten astuttua voimaan.
 17. Työntekijät eivät saa vastaanottaa tilaajan luona tehdystä työstä palkkaa suoraan.
 18. Vuokraaja vastaa välittömistä henkilö- ja esinevahingoista, jotka vuokraajan työntekijä huolimattomuudellaan ja tahallisuudellaan työssään tilaajalle aiheuttaa, ei kuitenkaan liikennevahingoista. Vuokraaja ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten tulon menetyksestä, tuotannon keskeytymisestä tai muista niihin verrattavissa olevista vahingoista. Vuokraajan korvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa vuokrauspalvelun hintaan. Vuokraaja on ottanut tätä tarkoitusta varten itselleen vastuuvakuutuksen.
 19. Omaisuus, joka on työntekijän valmistettava, asennettava, säilytettävä, kuljetettava tai muulla tavoin käsiteltävä, huolehdittava tai toiminnan kohteena on aina tilaajan vastuulla.
 20. Mikäli toimitettu palvelu ei tilaajan mielestä vastaa sovittua, on tilaajan keskeytettävä työn suoritus välittömästi sen alkamispäivän kuluessa ja ilmoitettava siitä vuokraajalle. Tilaajan niin halutessa pyrkii vuokraaja toimittamaan tilalle toisen työtekijän. Vuokraaja on aina vapaa kaikesta korvausvastuusta, mikäli yllämainittua ilmoitusta ei ole tehty määräajassa, eikä vuokraajalle ole annettu mahdollisuutta korjata tilannetta.
 21. Vuokraaja ei vastaa velkaostoista, lainoista tai niihin verrattavissa olevista muista saamisista, mikäli tilaaja sellaisia työtekijälle myöntää.
 22. Vuokraajan työntekijät ovat sitoutuneet pitämään salassa kaiken tilaajan luona tietoonsa tulleen.
 23. Vuokraaja ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista keskeytyksistä, viivästyksistä tai suorittamatta jäämisestä.
 24. Mikäli vuokraaja ja tilaajan välisiä mahdollisia erimielisyyksiä ei osapuolten välillä pystytä sopimaan, ratkaistaan ne Tampereen yleisessä alioikeudessa.

  Henkilöstövuokraus sivulle
Tulosta tämä sivu
 SEO  Julkaisujärjestelmä SiteSystem Netello Systems Oy